REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1       Rekisterin nimi

Suomen Eestinajokoirayhdistys Ry:n jäsenrekisteri

2       Rekisterinpitäjä

Nimi:                              Suomen Eestinajokoirayhdistys Ry
Verkkosivut:                    www.eestinajokoira.com
Osoite:                           Tuohistonkuja 531, 61330 Koskenkorva
Puh.                               045-168 1212
Sähköposti:                     anne.huhtasaari@eestinajokoira.com

2.1            Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                              Anne Huhtasaari
Osoite:                           Tuohistonkuja 531, Koskenkorva
Puh.                               045-168 1212
Sähköposti:                     anne.huhtasaari@eestinajokoira.com

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja yhteystiedot eli postiosoite, puhelin ja sähköposti.

5       Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään paikassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköiset jäsenrekisterit sijaitsevat sihteerin/jäsensihteerin omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Sihteeri huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.